Du er her:

Hvad kan du gøre


Hvad kan du gøreUnder kraftigere regn vil der også forekomme mere regn på din private grund. Der vil derfor være visse tiltag, som du kan have glæde af at overveje. Det gavner både dig, din nabo og i sidste ende alle andre, som er tilsluttet kloaknettet.

 

  • Reducer omfanget af asfalt og fliser, og brug i stedet permeabel belægninger som kan lade vandet trænge igennem så som græs, grus og fliser med gennemtrængelige fuger.
  • Opsamle regnvand i regnvandsbeholder til senere genanvendelse. Opsamlingen kan både ske i den lille skala med en regnvandstønde eller i stor skala med underjordisk beholder hvor vandet kan bruges til husholdningen som toiletskyl og tøjvask.
  • Afled regnvand til regnbede og/eller faskiner, som vil nedsive vandet i stedet for at det løber i kloakken sammen med spildevandet. Hvis du frakobler alt regnvand, kan TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S tilbagebetale 40 % af tilslutningsbidraget for din ejendom. Læs mere herom under Frakobling af regnvand.
  • Anlæg grønne tage som kan optage og tilbage holde ca. 50 % af den regn som falder på taget og dermed mindske presset på kloakkerne. De er også med til at isolere bygningen, sænke temperaturen i byen på varme dage og bidrage til biodiversitet.

 

(Der henvises til Metodekataloger fra Københavns Kommune)

 

Husk det er grundejers eget ansvar at holde vand væk fra kælderen og arealer under terræn. Dette kan undgås ved af hjælp af tekniske løsninger som højvandslukke, pumpebrønd eller omfangsdræn.

 

Regnvand er en ressource

 

I stedet for at lede dit regnvand til kloakken, er der gode muligheder for at du som haveejer kan udnytte dit regnvand. Regnvandet er en ressource som kan gøre langt større nytte hos den private grundejer, i stedet for at blive ledt ud i kloakken hvor det gøre mere skade en gavn.

Ved at frakoble dit regnvand fra kloakken og i stedet lede regnvandet til nedsivning eller opsamling i din have, kan du være med til at gøre én forskel i dit lokal område.

 

I dag har ca. 150 private grundejere i det fælleskloakerede område frakoblet deres regnvand fra kloakken. Langt størstedelen afleder regnvandet til faskiner, men det er også muligt at få større gavn af regnvandet inden det ledes til nedsivning. Ved at lave et regnbed før faskinen, kan faskinen gøres mindre, og der skabes en frodig oase til blomster og bier. Hvis der også placeres en tank til opsamling af regnvand kan du desuden spare på forbruget af drikkevand. Der skal dog placeres en bimåler, hvis vandet bruges til toiletskyl og tøjvask. Så skal der betales for det afledte spildevand.

 

Når grundejeren vælger at frakoble og udnytte regnvandet på egen grund, sparer forsyningen driftsmidler på at håndtere regnvandet og grundejeren kan dermed få tilbagebetalt 40 % af tilslutningsbidraget. Læs mere herom under Frakobling af regnvand.

 

En måde at frakoble sit regnvand på kunne være at anlægge et regnbed. Et regnbed er et plantebed som ligger i en fordybning hvor regnvandet ledes til og forsinkes inden det langsomt nedsives. Ved anlæggelse  af regnbedet er det vigtigt at sørge for, at der er nok fald væk fra huset, og at der ikke nedsives indenfor 5 meter fra beboelse og 2 meter fra skel. Vandet kan ledes til regnbedet i en rende af fliser, chaussesten eller strandsten. Før etablering af regnbedet skal der indhentes en nedsivningstilladelse hos Tårnby Kommune, og jordens nedsivningsevne skal undersøges.I regnbedet kan der plantes forskellige arter, som både skal kunne tåle at stå i vand i et par døgn og tørke i længere perioder. Når der skal vælges planter, er det også en fordel at tænke på blomstringstider, som løber henover det meste af sommerhalvåret. I vinterhalvåret kan græsser, flotte frøstande og løg være med til at skabe variation og dynamik i regnbedet. Få mere inspiration i temahæftet fra Haveselskabet.

 

Håndværkerfradraget (servicefradraget) er blevet ændret for 2016 og 2017, så du nu kan få op til 12.000 kr. pr. person for energirenoveringer og klimatilpasning af din bolig. Du kan blandt andet få fradrag for installation eller reparation af regnvandsfaskiner, højvandslukke, kloaker, dræn og nedsivningsanlæg. Læs mere om ordningen og hvad du kan få fradrag til på 3byggetilbud.dk og hos Skat.

 

Hent mere inspiration om klimatilpasning på følgende hjemmesider:

Haveselskabet
Klimatilpasning
Teknologisk institut
Københavns Kommune